OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Provozovatel
Internetový obchod www.dressme.cz provozuje Ing. Jiří Klement se sídlem: Lubná 203, 76701, Kroměříž, IČ: 75269317, DIČ: CZ8807244831 (plátce DPH), fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 01.06.2009 (dále jen provozovatel/prodávající/podnikatel).

Provozovatel ke každé prodané položce vystavuje fakturu, která nadále slouží i jako záruční list.

II. Doprava a způsob úhrady objednaného zboží

 1. platba předem na bankovní účet číslo 43-1282220267/0100 (Komerční banka) - dopravné Česká pošta (Balík Do ruky) 105,- Kč

  Variabilní symbol (VS) -> Vám bude zaslán do 12 hod. od provedení objednávky, po vygenerování faktury. Úložní doba u obchodního balíku je 7 pracovních dnů, kupující je povinen si zásilku včas převzít.

 2. platba předem na bankovní účet číslo 43-1282220267/0100 (Komerční banka) - dopravné GLS 105,- Kč

  Variabilní symbol (VS) -> Vám bude zaslán do 12 hod. od provedení objednávky, po vygenerování faktury.

 3. dobírka - dopravné Česká pošta (Balík Do ruky) 145,- Kč
 4. dobírka - dopravné expresní služba GLS 145,- Kč
 5. dobírka Slovenskou - dopravné expresní služba GLS (doručení do 24.hod.) je 12,00 EURO
 6. při objednávce vyšší jak 3.990,- Kč je poštovné ZDARMA - platí pro ČR a také Slovensko
 7. osobní převzetí v rámci služby Zasilkovna na více jak 6000 výdejních místech po ČR a SVK - při platbě převodem na bankovní účet (pouze pro ČR) 69,- Kč, při platbě v hotovosti při převzetí 89,- Kč (ČR) a 7,00 EURO (pro Slovensko), čtěte prosím dále:

  "Osobní odběr realizujeme přes partnerské výdejny (viz odkaz níže). Nejedná se tedy o naše prodejny, zboží tam není skladem ani tam není kvalifikovaný personál. Výdejní místo slouží pouze pro vydání Vaší objednávky(!)"

  Veškeré informace o výdejních místech (adresy, provozní doby, telefony, apod.) naleznete na stránkách poskytovatele služby: http://www.zasilkovna.cz
 8. osobní převzetí v rámci služby České pošty Balíkovna na více jak 2000 výdejních místech po ČR - pouze platba při převzetí (dobírkou) 89,- Kč. Více o službě zde: https://www.balikovna.cz/cs/ 

 

III. Dodací lhůty
U zboží skladem je garantována doba dodání na Vaši adresu 2-7 dnů od provedení objednávky. V případě, že zboží nemáme skladem, budeme Vás o této skutečnosti informovat e-mailem anebo telefonicky.

Jelikož je v nabídce více jak 5000 položek a velká část tohoto zboží se nachází na externím skladu (mimo sklad eshop a kamennou prodejnu), tak může dojít k situaci, že Vámi objednané zboží již fyzicky nemusí být dostupné, neboť v daným moment bylo vykoupeno jiným zákazníkem - technicky není možné 100% propárování fyzického skladu se systémovým na eshopu. K této situaci může dojít ve výjmečných případech. Pokud k ní dojde, tak Vás budeme obratem informovat a navrhneme alternativní řešení pro Vaši spokojenost.

Objednávky jsou závazné a proto je kupující povinen zboží od přepravce převzít. Kupující není povinen převzít pouze zásilky se zjevně poškozeným obalem (tuto skutečnost je kupující povinen ihned řešit s dopravcem a informovat prodávajícího).

Nepřevezme-li či odmítne kupující zboží dodávané prostřednictví České pošty, GLS, Zasilkovna.cz z důvodů ležících na jeho straně (např. není schopen zboží uhradit, ztratil o zboží zájem či si ho objednal již někde jinde) porušuje tím obchodní podmínky, podle nichž byla uskutečněna objednávka a se kterými souhlasil. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody, která je mu způsobena.

Každá objednávka je závazná dle těchto obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí za objednávku, případně si nevyzvednou či odmítnou expedovanou zásilku, tak po nich bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a to ve formě náhrady škody.

IV. Ochrana osobních údajů
Internetový obchod ustyle.cz se zavazuje, že bude chránit Vámi poskytnutá data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. ustyle.cz veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci (Česká pošta, GLS, Zasikovna.cz), kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutnému pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá ustyle.cz s jejich osobními údaji výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z mé databáze.

V. Práva z vadného plnění
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena jednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

VI. Reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu např. telefonicky, e-mailem, osobně, a to i bez toho, že je reklamovaný výrobek ze strany spotřebitele prodávajícímu doručen. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

VII. Odstoupení od smlouvy
Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě na adresu DRESSME, Červánková 452, 760 01 Zlín - Příluky. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich - v tomto případě kurýrní služba GLS, platba převodem ve výši 105,- Kč. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde Formulář pro odstoupení - kliknout, vyplnit, vytisknout (případně přepsat na papír) a poslat zpět se zbožím na adresu DRESSME, Červánková 452, 760 01 Zlín - Příluky.

Zákazníci ze Slovenské republiky uvádí číslo bankovního účtu v IBAN podobě. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.

VIII. Výměna zboží
V případě potřeby výměny zboží (např. nevhodná velikost, barva, atp.) Vám nepoužité a nepoškozené zboží rádi vyměníme do 14 dnů od převzetí zásilky zákazníkem a zároveň doručení na adresu - na adresu DRESSME, Červánková 452, 760 01 Zlín - Příluky. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na uvedenou adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Na této kopii bude dopsána požadovaná výměna. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, pak Vám obvykle do 7 dnů zašleme nově požadovanou velikost či barvu. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník. Cena poštovného za výměnu, resp. zaslání jiné velikosti, nebo jiného zboží zpět k Vám činí 105,- Kč - placeno dobírkou při převzetí, doručení kurýrní službou GLS.

IX. Platnost údajů, ceny
Veškeré údaje uváděné na stránkách www.dressme.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení ze strany provozovatele. Obrázky nabízeného zboží jsou ilustrační. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen. V případě změny cen již objednaného zboží má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit a bude mu vrácena zaplacená částka. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy a to v případě zjevné chyby v ceně zboží, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“. K chybě při zadávání ceny může dojít jak na základě chyby lidského faktoru, tak na základě chyby softwaru, který je určen pro správu internetového obchodu. Všechny uváděné ceny již zahrnují 21% sazbu DPH.

X. Uzavření kupní smlouvy a další ujednání
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Po zadání všech kontaktních údajů a vložení požadovaného zboží vč. specifikací do tzv. košíku kupující objednávku odešle/potvrdí. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

Odesláním objednávky kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. K platnosti objednávky podané elektronicky je zapotřebí řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

XI. Platnost obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky vztahují na obchodní případy realizované využitím portálu www.dressme.cz a jsou platné od 1.2.2016 do odvolání.

Zpět do obchodu